Opleidingsaanbod: Algemene Voorwaarden

Opleidingsaanbod:

Algemene Voorwaarden

Ondertekening van een inschrijving of het inschrijven via een schrijven (per post, via e-mailbericht of via contactformulier op de website) voor een opleiding bij Tardigrade BVBA – Kingsberry heeft als gevolg dat de inschrijver de betalingsvoorwaarden gelezen en goedgekeurd heeft.

Betalingsvoorwaarden

 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen. Bij niet -betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het verschuldigd factuurbedrag. Tevens is er als schadevergoeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR.
 • Alle facturen worden als aanvaard beschouwd door de klant, als ze niet binnen de acht dagen per aangetekend schrijven terugbezorgd worden.
 • Het niet opeisen van een of meerdere van de hierboven vermelde rechten houdt geenszins in dat wij afzien van de uitvoering van onze andere voorziene rechten.
 • Eventuele verplichtingen ten overstaan van Sabam vallen volledig ten laste van de cliënt.
 • Als u in gebreke blijft betreft de betaling, gaan we noodgedwongen over tot inning via een incassobureau.
 • In geval van betwisting zijn uitsluitend bevoegd de rechtbanken van de plaats waar de verlener van de dienstprestaties zijn woonplaats heeft.
 • Indien u een aanvraag indient via KMO-portefeuille, dient u het BTW-bedrag rechtstreeks aan Tardigrade BVBA – Kingsberry over te schrijven. Het resterend bedrag gaat via KMO-portefeuille.

Inschrijving

Uw inschrijving is pas definitief als u hiervan op de hoogte werd gebracht. Verder dient u het inschrijvingsgeld binnen de 14 dagen te betalen. Indien u bij de aanvang van de opleiding het inschrijvingsgeld nog niet betaald heeft, kan uw inschrijving nietig verklaard worden.

Het opleidingsgeld is afhankelijk van de opleiding die u gaat volgen. De voorwaarden worden bepaald bij de informatie van de opleiding zelf. Ga deze na op de desbetreffende pagina.

Onvoldoende deelnemers

De prijs van de opleiding, workshop of training is berekend op een minimum aantal deelnemers. Indien dit minimum niet bereikt werd, zijn er twee mogelijke scenario’s:

1) De opleiding wordt naar een ander tijdstip en/of plaats verplaatst zodat we alsnog genoeg inschrijvingen kunnen behalen,

2) De opleiding wordt geannuleerd.

Tardigrade BVBA (Kingsberry) behoudt zich het recht om de opleiding, workshop of training te verplaatsen of te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn. Wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn, verwittigen we u ten laatste één week voor de start van de opleiding en betalen we het inschrijvingsgeld, bij een annulatie, binnen de 7 dagen volledig terug.

Annuleren

U kan uw deelname aan een opleiding annuleren. Een annulatie moet schriftelijk via post of via e-mail gebeuren. De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel of de verzenddatum van het e-mailbericht. Wanneer u uw inschrijving meer dan 1 maand voor de start van de opleiding annuleert, rekenen we een administratieve kost van € 50 aan. Wanneer u uw inschrijving minder dan 1 maand voor de start van de opleiding annuleert, rekenen we de helft van het inschrijvingsgeld aan. Wanneer u uw inschrijving minder dan 7 dagen voor de start van de opleiding annuleert, rekenen we het volledige inschrijvingsgeld aan.

Overdragen inschrijving

Indien u niet aanwezig kan zijn op een opleiding of training, is het toegestaan om de inschrijving aan een collega over te dragen. U dient deze verandering wel door te geven ten laatste één week voor aanvang van de opleiding. Indien er andere afspraken gemaakt dienen te worden, is dit in overleg met de organisatie (Tardigrade BVBA – Kingsberry) te bespreken.

Privacy statement & policy

Tardigrade BVBA respecteert uw privacy. Uw gegevens gebruikt Tardigrade BVBA alleen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten. Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? U kunt contact opnemen per mail.

Tardigrade BVBA  draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar website. Al uw gegevens die u op onze websites, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen.

Als u een opleiding bestelt via onze websites vraagt Tardigrade BVBA u het strikte minimum aan persoonsgegevens om uw bestelling af te handelen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijf
 • Postcode
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • BTW-nummer
 • E-mailadres boekhouding

Het staat u vrij om de rest van uw persoonsgegevens ook in te vullen.

Uw persoonsgegevens worden door Tardigrade BVBA in een bestand opgenomen, om u te kunnen informeren over onze activiteiten. Overeenkomstig de wet van 08 12 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Tardigrade BVBA uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

U kunt op elk moment vragen om de gegevens uit het bestand te verwijderen.
Tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden kunt u zich kosteloos verzetten.