Wedstrijdreglement

ALGEMEEN REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJDEN Tardigrade BVBA

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Tardigrade BVBA (Kingsberry Digital Marketing Agency, hierna vernoemd als: Kingsberry), met maatschappelijke zetel te Hallebaan 9, 2240 Zandhoven, BTW-BE0599.991.124 (“Tardigrade BVBA”), en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen, tewerk gesteld worden in België en over een professioneel e-mailadres beschikken.
 2. De wedstrijd loopt van 17/12/2018 tot en met 31/12/2018.
 3. De wedstrijd wordt georganiseerd op de website van Kingsberry (www.kingsberry.be/kingsberry-trakteert/). Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers hun e-mailadres op te geven en te antwoorden op de vragen geformuleerd in op de bovenvermelde webpagina. Kingsberry behoudt het recht om deelnemers uit te sluiten op basis van bepaalde voorwaarden: 1) het bedrijf waar de deelnemer tewerkgesteld is bevindt zich buiten het servicegebied van Kingsberry; 2) het bedrijf waar de deelnemer tewerkgesteld is, heeft bedrijfsactiviteiten die aansluiten bij die van Kingsberry.
 4. De winnaar is de deelnemer met de meeste juiste antwoorden. De jury, bestaande uit de medewerkers van Kingsberry, zal de antwoorden vrij en objectief beoordelen. Bij een ex aequo zal het antwoord dat het dichtst in de buurt is van het juiste antwoord als winnend worden beschouwd. Over dit antwoord zal na afloop van de wedstrijd het juiste antwoord worden gecommuniceerd met de deelnemers via e-mail.
 5. Er wordt slechts 1 deelname per persoon aanvaard. Indien één persoon toch meerdere keren zou deelnemen, dan komt enkel de eerste inzending in aanmerking voor het winnen van de prijs.
 6. In deze wedstrijd is de prijs voor de winnaar één drink and talk sessie op de bedrijfslocatie van de winnaar. Deze sessie mag door maximum 25 personen worden bijgewoond. Bij deze sessie voorzien wij, Kingsberry, de deelnemers van een gin-tonic en een presentatie over Online Marketing in 2019. Kingsberry behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de sessie te wijzigen. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 7. Wanneer de winnaars gekend is, worden alle deelnemers via e-mail hiervan op de hoogte gebracht.
 8. Om de prijs in ontvangst te nemen, moet de winnaar antwoorden op e-mail dat door Kingsberry aan de winnaar werd verzonden. Een medewerker van Kingsberry zal vervolgens contact opnemen met de winnaars via de verkregen contactgegevens. Indien de winnaar niet binnen 5 werkdagen reageert, verliest hij het recht op zijn prijs. De winnaar verliest alsook het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de 2 maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd.
 9. Het personeel van Kingsberry mag niet deelnemen aan deze wedstrijd. Andere personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie of de verspreiding van deze wedstrijd zijn eveneens van deelname uitgesloten.
 10. De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd. De privacyverklaring is onderaan het wedstrijdreglement te vinden in hoofdstuk 2: privacyverklaring.
 11. Kingsberry behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 12. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt Kingsberry zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.
 13. Kingsberry is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden.
 14. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.
 15. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

HOOFDSTUK 2: PRIVACYVERKLARING

Kingsberry behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden die niet tot de organisatie van Kingsberry behoren. Zij worden gebruikt voor het verdere verloop en afhandeling van deze wedstrijd aangezien Kingsberry zonder deze gegevens de winnaars niet kan contacteren.

Als de deelnemer toestemming daartoe geeft kunnen de gegevens ook gebruikt worden om marketingcommunicatie te versturen en dit op basis van het gerechtvaardigd belang van Kingsberry.

De verantwoordelijke voor het uitreiken van de prijs is Kingsberry. De prijs wordt door Kingsberry bezorgd op locatie van de onderneming waar de winnaar tewerkgesteld is..

Iedere deelnemer stemt ermee in dat, indien hij of zij de winnaar is, hij of zij persoonlijk, per mail, gecontacteerd zal worden door Kingsberry.

Zodra de wedstrijd afgelopen is, worden uw persoonsgegevens verwijderd. Tenzij u zich ook heeft ingeschreven op onze marketingcommunicaties.

De deelnemers hebben het recht om te vragen hun gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en het recht om verwerking te beperken. Verder kan de deelnemer bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens, in het bijzonder bij verwerking voor marketingcommunicatie. De deelnemer kan de functionaris voor gegevensbescherming van Kingsberry ook altijd bereiken voor eventuele klachten, vragen en uitoefening van rechten op: info@kingsberry.be maar de deelnemer heeft ook het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten.

Keer terug naar de wedstrijd