Wedstrijdreglement

ALGEMEEN REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJDEN Tardigrade BVBA

  1. INLEIDING

1.1 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Tardigrade BVBA Hallebaan, 9 2240 Zandhoven hierna genoemd Tardigrade of wedstrijdorganisator. Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan alle wedstrijden die Tardigrade BVBA organiseert via haar website www.kingsberry.be of andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitter).

1.2 Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van dat bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende voorwaarden of regels in het algemene wedstrijdreglement. Indien de regels niet andersluidend zijn, worden beide reglementen samen gelezen.

  1. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1 Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk via internet.

2.2 In principe kan elke persoon ouder dan 16 jaar en officieel gevestigd in België, deelnemen aan een online wedstrijd van Tardigrade, met uitzondering van medewerkers van Tardigrade BVBA.

2.3 Deelnemen kan vanaf 15/11/2016 tem. 15/12/2016

2.4 Deelnemen aan de wedstrijd is enkel mogelijk na officiële registratie via de website van Tardigrade. Om geldig te kunnen deelnemen aan deze wedstrijd dient men een volledig, correct ingevuld online inschrijvingsformulier in te vullen op de website van Tardigrade. Enkel inschrijvingsformulieren uit België zullen aanvaard worden.

2.5 De deelnemer dient te antwoorden op de wedstrijdvraag en schiftingsvraag.

2.6 Onvolledige of niet correct ingevulde verzonden inschrijvingsformulieren worden als ongeldig beschouwd. Een deelnemer die meerdere inschrijvingsformulieren indient of die het wedstrijdreglement niet naleeft, wordt gediskwalificeerd.

  1. WEDSTRIJDVERLOOP

3.1 Het toekennen van de prijzen aan deelnemende personen zal gebeuren op het einde van de actieperiode door een gemachtigde vanTardigrade. De selectie van de winnaars zal gebeuren aan de hand van het aantal deelnemers die de wedstrijdvraag juist beantwoord hebben. Indien de respectievelijke antwoorden geen sluitende selectie vormen (verschillende deelnemers met zelfde, juiste antwoorden), zal de schiftingsvraag de effectieve winnaar aanduiden.

3.2 Indien geen enkele deelnemer de schiftingsvraag tot op het cijfer juist opgaf, zal de selectie gebeuren aan de hand van het antwoord dat bij benadering, positief en negatief, het dichtste bij het correcte antwoord ligt. In geval van antwoorden die gelijk zijn, of even dicht bij het juiste antwoord liggen, zal de winnaar aangewezen worden aan de hand van het tijdstip dat de deelneming werd geregistreerd. Diegene die zich als eerste heeft geregistreerd, zal in dit laatste geval als winnaar worden aangeduid. Deelnemingen die worden ingediend voor of na de actieperiode kunnen onder geen beding aanspraak maken op prijzen.

  1. PRIJZEN

4.1 Elke winnaar wordt persoonlijk per mail gecontacteerd op het opgegeven telefoonnr. of e-mailadres door Tardigrade dat werd aangeduid door de deelnemer in zijn deelnemingsformulier.

4.2. De winnaar mag een maand lang online adverteren op de grootste nieuwswebsites van België.

4.3 Indien een nieuwe winnaar wordt aangeduid omwille van bovenstaande regels, gelden voor deze winnaar dezelfde regels. Indien winnaars geen geldige contactgegevens opgeven, staat het de wedstrijdorganisator vrij een nieuwe winnaar aan te duiden.

4.4 De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

4.5 De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op een waardebon of korting. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.

4.6 Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,…) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van die activiteit die alle voorwaarden bepaalt. (bv. Aanwezig zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.)

4.7 Indien de prijs een waardebon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

5.2 Klachten omtrent de wijze waarop deze wedstrijd plaatsvindt, kunnen schriftelijk bezorgd worden aan Tardigrade BVBA, Hallebaan, 9 – 2240 Zandhoven met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd.

5.3 De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

5.4 Tardigrade is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.

5.5 Tardigrade is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.6 Indien Tardigrade genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Tardigrade hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

  1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens van de deelnemers kunnen in de bestanden van Tardigrade opgeslagen worden en gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens op te vragen voor inzage ter controle, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van de wedstrijdorganisator. De persoonlijke gegevens zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Ander gebruik van deze persoonlijke gegevens wordt beschreven in de privacy policy.

  1. MEDE-ORGANISATOREN

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Tardigrade te worden gelezen als verwijzend naar zowel Tardigrade als de mede-organisator(en).