Onze algemene voorwaarden

Voorwaarden (Deel 1)
 1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het verschuldigd factuurbedrag. Tevens is er als schadevergoeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR.
 2. Alle facturen worden als aanvaard beschouwd door de klant, als ze niet binnen de acht dagen per aangetekend schrijven terugbezorgd worden. 
 3. Het niet opeisen van een of meerdere van de hierboven vermelde rechten houdt geenszins in dat wij afzien van de uitvoering van onze andere voorziene rechten.
 4. Eventuele verplichtingen ten overstaan van Sabam vallen volledig ten laste van de cliënt.
 5. Als u in gebreke blijft betreft de betaling, gaan we noodgedwongen over tot inning.
 6. In geval van betwisting zijn uitsluitend bevoegd de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

 

Algemene voorwaarden specifiek aan het opleidingsaanbod

Ondertekening van een inschrijving of het inschrijven via een schrijven (per post, via e-mailbericht of via contactformulier op de website) voor een opleiding bij Tardigrade BVBA – Kingsberry heeft als gevolg dat de inschrijver de betalingsvoorwaarden gelezen en goedgekeurd heeft.

 1. Inschrijving
  Uw inschrijving is pas definitief als u hiervan op de hoogte werd gebracht. Verder dient u het inschrijvingsgeld binnen de 14 dagen te betalen. Indien u bij de aanvang van de opleiding het inschrijvingsgeld nog niet betaald heeft, kan uw inschrijving nietig verklaard worden.Het opleidingsgeld is afhankelijk van de opleiding die u gaat volgen. De voorwaarden worden bepaald bij de informatie van de opleiding zelf. Ga deze na op de desbetreffende pagina.
 2. Onvoldoende deelnemers
  De prijs van de opleiding, workshop of training is berekend op een minimum aantal deelnemers. Indien dit minimum niet bereikt werd, zijn er twee mogelijke scenario’s:

  – De opleiding wordt naar een ander tijdstip en/of plaats verplaatst zodat we alsnog genoeg inschrijvingen kunnen behalen.

  – De opleiding wordt geannuleerd.

  Tardigrade BVBA (Kingsberry) behoudt zich het recht om de opleiding, workshop of training te verplaatsen of te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn. Wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn, verwittigen we u ten laatste één week voor de start van de opleiding en betalen we het inschrijvingsgeld, bij een annulatie, binnen de 7 dagen volledig terug.

 3. Annuleren
  U kan uw deelname aan een opleiding annuleren. Een annulatie moet schriftelijk via post of via e-mail gebeuren. De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel of de verzenddatum van het e-mailbericht. Wanneer u uw inschrijving meer dan 1 maand voor de start van de opleiding annuleert, rekenen we een administratieve kost van € 50 aan. Wanneer u uw inschrijving minder dan 1 maand voor de start van de opleiding annuleert, rekenen we de helft van het inschrijvingsgeld aan. Wanneer u uw inschrijving minder dan 7 dagen voor de start van de opleiding annuleert, rekenen we het volledige inschrijvingsgeld aan.

 4. Overdragen inschrijving
  Indien u niet aanwezig kan zijn op een opleiding of training, is het toegestaan om de inschrijving aan een collega over te dragen. U dient deze verandering wel door te geven ten laatste één week voor aanvang van de opleiding. Indien er andere afspraken gemaakt dienen te worden, is dit in overleg met de organisatie (Tardigrade BVBA – Kingsberry) te bespreken.

 5. Privacy
  Alle gegevens van de inschrijver zijn onderworpen aan de privacywetgeving. Bij gevolg mag de organisatie, Tardigrade BVBA – Kingsberry, deze gegevens niet overmaken aan derden voor commerciële of andere doeleinden die geen betrekking hebben tot de opleiding waarvoor men zich inschreef. Tardigrade BVBA – Kingsberry heeft het recht de persoonlijke gegevens te beheren in functie van de opleiding via het CMS (contentmanagementsysteem). De gegevens van de inschrijver mogen wel gebruikt worden voor marketing- en prospectiedoeleinden van Tardigrade BVBA – Kingsberry. De organisatie behoudt zich ertoe om met de gegevens op een vertrouwelijke manier om te gaan.
 
Voorwaarden (Deel 2)

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgesteld door en overeenkomsten aangegaan door Tardigrade BV (ON BE0599.991.124) met maatschappelijke zetel te Hallebaan 9, 2240 Zandhoven. Hierna genoemd ‘Leverancier’.
1.2. Aankoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de Leverancier aanvaard.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen de Leverancier en de Opdrachtgever komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door bevestiging door de Opdrachtgever of na het verzoek van de Opdrachtgever om de werkzaamheden te starten. Offertes zijn 60 dagen geldig.

3. Inspanningsverbintenis
3.1. De verbintenissen aangegaan door de Leverancier betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.
3.2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door de Leverancier geleverde diensten en werken.

4. Duur en beëindiging van de overeenkomst
4.1. Elke overeenkomst heeft een initiële duurtijd van één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, maar is opzegbaar ten minste drie maanden vóór het einde van elk jaar.
4.2. Elke overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van één van de partijen. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Voor bepaalde diensten werkt de Leverancier samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.
5.2. Op vraag van de Opdrachtgever kan de Leverancier het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. De Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan.
5.3. Op vraag van de Opdrachtgever kan de Leverancier zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de Opdrachtgever of een derde partij. De Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen.
5.4. De Opdrachtgever dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart de Leverancier voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de Opdrachtgever, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.
5.5. De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat de Leverancier enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor bewezen schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke fout van de Leverancier.
5.6. De Leverancier is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de Opdrachtgever zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, ….
5.7. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedragen van de laatste drie maanden ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar vrije keuze van de Leverancier. Het bedrag zal in elk geval nooit hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de Leverancier.
5.8. Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever tegenover de Leverancier, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.

6. Overmacht
6.1. De Leverancier is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten zijn wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …..

7. Intellectuele eigendommen
7.1. Alle rechten op werken ontwikkeld door de Opdrachtgever blijven eigendom van de Opdrachtgever.
7.2. Alle rechten op werken die door de Leverancier zijn ontwikkeld blijven ten allen tijde eigendom van de Leverancier.
7.3. de Leverancier verstrekt aan de Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van deze overeenkomst voor de Opdrachtgever heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop de Leverancier een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren.
7.4. Op het einde van de overeenkomst draagt de Leverancier alle rechten met betrekking tot de werken die de Leverancier specifiek voor de Opdrachtgever ontwikkelde over aan deze laatste, de Opdrachtgever verstrekt aan de Leverancier een eeuwigdurende, royalty-vrije licentie aangaande deze werken, de Leverancier het recht om deze werken verder te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van de Leverancier, alsook voor het leveren van diensten aan huidige en toekomstige Opdrachtgeveren van de Leverancier, en dit in de meest ruime zin.
7.5. Met werken wordt onder andere bedoeld: alle binnen het kader van deze overeekomst geproduceerde teksten, grafische elementen, foto’s, ontwerpen, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een website of ander werk, documentatie, flowcharts, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere documenten, code, kennis, computerprogramma’s met inbegrip, maar zonder limitatie van broncode zowel in leesbare als in machinetaal, programmabestanden, databestanden, programma- en systeemlogica, interfaces, algoritmes, systeemontwerp en concepten, samen met de methodes en processen gerelateerd aan zulke programma’s, …

8. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
8.1. De Opdrachtgever blijft gedurende de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient de Leverancier op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van de Leverancier.
8.2. De Leverancier behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
8.3. Indien het resultaat van de diensten die de Leverancier levert aan de Opdrachtgever de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de Opdrachtgever zich te houden aan de wettelijke bepaling ter zake en in kader hiervan onder andere aangifte te doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.
8.4. De Leverancier verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de Opdrachtgever
heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

9. Betaling
9.1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen. Bij niet -betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het verschuldigd factuurbedrag. Tevens is er als schadevergoeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR.
9.2. Alle facturen worden als aanvaard beschouwd door de klant, als ze niet binnen de acht dagen per aangetekend schrijven terugbezorgd worden.
9.3. Het niet opeisen van een of meerdere van de hierboven vermelde rechten houdt geenszins in dat wij afzien van de uitvoering van onze andere voorziene rechten.
9.4. Eventuele verplichtingen ten overstaan van Sabam vallen volledig ten laste van de cliënt.
9.5. Als u in gebreke blijft betreft de betaling, gaan we noodgedwongen over tot inning via een incassobureau.

10. Niet-exclusiviteit en niet-afwerving
10.1. Het staat de Leverancier vrij om aan concurrenten van de Opdrachtgever diensten te leveren. De Leverancier zal er op toezien dat – in de mate van het mogelijke – andere personen voor beide Opdrachtgever werken.
10.2. De Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om medewerkers van de Leverancier te werven, dit voor een periode van 24 maanden nadat de medewerkers van Leverancier het laatste werk voor de Opdrachtgever heeft uitgevoerd.  Elke inbreuk zal aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 EUR bij afwerving of een selectievergoeding van 50.000 EUR indien de medewerker niet via Leverancier voor de Opdrachtgever begint te werken.

11. Promotie / communicatie
De Leverancier heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de Opdrachtgever.

12. Nietigheid van een beding
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

13.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
De contractuele relatie tussen de Leverancier en de Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen partijen.